اجرای نیروگاه خورشیدی سازه ثابت

محل اجرای پروژه: مشهد - بلوار دانشجو