احداث دیوار خورشیدی به ظرفیت 25 کیلووات

محل اجرا : استان خراسان شمالی