احداث واحد های نیروگاهی متعدد

کارفرما : مشترکین خانگی

محل احداث : استان خراسان رضوی