احداث 100 واحد نیروگاه فتوولتائیک 5 کیلووات خانگی متصل به شبکه در سطح استان خراسان رضوی

احداث 100 واحد نیروگاه فتوولتائیک 5 کیلووات خانگی متصل به شبکه در سطح استان خراسان رضوی

 

کارفرما : مشترکین خانگی
محل اجرا : استان خراسان رضوی