احداث 43 واحد نیروگاه خورشیدی 3 کیلووات

ظرفیت : 129 کیلووات

کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق

محل اجرا : سراسر استان خراسان رضوی

تاریخ بهره‌‏برداری: تابستان 1393

سبزوار (9 واحد)

خواف (8 واحد)

تربت‌جام (7 واحد)

رشتخوار (6 واحد)

سرخس (5 واحد)

قوچان (5 واحد)

چناران (3 واحد)

کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی