ساخت دستگاه مانیتورینگ پارامترهای الکتریکی

monitoring

طراحی و ساخت دستگاه مانیتورینگ پارامترهای الکتریکی- سایت انرژی‌های نو استان خراسان شمالی

 

کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی