طراحی و ساخت سامانه هیبریدی به ظرفیت 1 کیلووات

طراحی و ساخت یک سامانه هیبریدی (بادی-خورشیدی) به ظرفیت 1 کیلووات

 

کارفرما:شرکت عمران شهر جدید بینالود