نیروگاه 100کیلووات(پارکینگ خورشیدی)

جایگاه پارک 34 دستگاه وسیله نقلیه

محل احداث: دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ احداث: سال1398