نیروگاه 100کیلووات صنعتی

محل احداث:مشهد سه راه فردوسی

تاریخ احداث:پاییز1397

واحد صنعتی