نیروگاه 200کیلووات شهرک صنعتی توس

محل اجرا: مشهد، شهرک صنعتی توس

تاریخ بهره‌برداری: بهار 1396

واحد صنعتی