نیروگاه 100 کیلووات دانشگاه فردوسی مشهد

ظرفیت نامی: 100 کیلووات

محل احداث: دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ احداث: سال 1398 

پنل خورشیدی: 325 وات تابان

اینورتر: 50 کیلووات KACO