طراحی و ساخت سیستم شبیه ساز توربین بادی 250 کیلووات