طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی 50 کیلووات متصل به شبکه،مرکز پرورش طیور واقع در شهرستان گلبهار در زمستان سال 1396 توسط شرکت صنایع پیشرفته هواخورشید انجام شد.