طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی 3 مگاوات متصل به شبکه شهرستان سرخس واقع در استان خراسان رضوی در بهار سال 1398 توسط شرکت صنایع پیشرفته هواخورشید انجام شد.