طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی 3 مگاوات متصل به شبکه واقع در شهرستان چناران در پائیز سال 1399 توسط شرکت صنایع پیشرفته هواخورشید انجام شد.