طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی 100 کیلووات متصل به شبکه،مرکز پرورش طیور واقع در شاندیز در بهارسال 1397 توسط شرکت صنایع پیشرفته هواخورشید انجام شد.