طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی 50 کیلووات متصل به شبکه ، مرکز پرورش طیور واقع در جاده قوچان در زمستان سال 1401 توسط شرکت صنایع پیشرفته هواخورشید انجام شد.