شرکت صنایع پیشرفته هواخورشید

نظر به افزایش آلاینده‌های محیطی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی، رو به اتمام بودن منابع سنتی انرژی و کمبود برق در کشور به‌منظور تمرکززدایی سایت‌های تولید انرژی و کاهش اتلاف در انتقال انرژی نیاز به تأمین منابع پایدار انرژی پاک و تجدیدپذیر بیش از پیش احساس می‌شود؛ از این رو شرکت صنایع پیشرفته هواخورشید با هدف توسعه بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور و نیز بومی سازی فناوری و استفاده از ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موجود در کشور، در سال 1392 در محل دانشگاه فردوسی مشهد تأسیس گردید.