آزمايشگاه تست میدانی فتوولتائیک

برخی از تجهیزات عمده موجود در آزمايشگاه تست میدانی فتوولتائیک:

آزمايشگاه تست میدانی فتوولتائیک